RODO

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 r. w Polsce stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1, zwane dalej „RODO”)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sobfol Sp. zo.o., ul. Zemborzycka 96b, 20-453 Lublin NIP:9461576375 REGON:430703036. Kontakt z administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: biuro@sobfol.pl lub telefonicznie pod nr: (+48) 81 748 60 81
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:
  • zawarcia i wykonania umowy – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art.6 ust. 1 lit. b RODO),
  • wykonania ciążących na Sobfol Sp. z o.o. obowiązków prawnych, np.:
   a) wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
   b) udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami.
  • dochodzenia roszczeń,
  • archiwizacja,
  • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub dostawców administratora , którymi są zapewnieniu Państwu optymalnej oferty sprzedażowej produktów administratora lub dostawców administratora ( na podstawie art.6 ust1 lit. f RODO).
 3. Sobfol Sp. z o.o. będzie korzystać z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych:
  • przez czas udzielonej zgody (art. 6 ust1 lit. a RODO);
  • przez czas wykonywania obowiązków (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny);
  • przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywanie danych (podstawa prawna: art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej)
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:
  • podmiotom współpracującym z Sobfol Sp. z o.o..
   – obsługującym lub udostępniającym systemy i narzędzia teleinformatyczne Sobfol Sp. z o.o.,
   – naszym partnerom współpracującym w zakresie realizacji umowy
   – podmiotom świadczącym usługi doradcze, szkoleniowe, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną,
   – osobom upoważnionym przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
   – podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości
 1. Macie Państwo prawo do:
  dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania kopii, sprostowania (poprawienia swoich danych), ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  – prawo do przenoszenia danych,
  – prawo wniesienia sprzeciwu,
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
 2. Podanie danych josobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi świadczenie usług na rzecz Państwa.